Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov kladie dôraz na ochranu súkromia a bezpečnosti osobných údajov dotknutých osôb.

1. ROZSAH PÔSOBNOSTI TEJTO INFORMÁCIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Táto informácia o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na internetovú stránku fantasyknihy.eu, prevádzkovateľom ktorej je Filip Kadera, trvale bytom Lidická 20, 821 04 Bratislava (ďalej len Prevádzkovateľ).

2. ČO SÚ OSOBNÉ ÚDAJE
Pojem osobné údaje je definovaný ako každý údaj, ktorým je možné priamo alebo nepriamo určiť a identifikovať konkrétnu osobu.

3. KTORÉ OSOBNÉ ÚDAJE SA UCHOVÁVAJÚ
Osobné údaje sa získavajú prostredníctvom sprístupnených internetových formulárov na poskytovanie zdieľania názoru cez komentár (ďalej len komentár).
Prevádzkovateľ o osobe poskytujúcej svoje osobné údaje (ďalej len Autor komentára) uchováva nasledovné osobné údaje:
(a) meno,
(b) e-mailová adresa.

4. PRE AKÉ ÚČELY SA UCHOVÁVAJÚ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE
Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje len za účelom priradenia identifikácie komentára.
Za osobný údaj (a) meno môže Autor komentára poskytnúť ľubovolné označenie svojej identifikácie, ako napríklad prezývku. Tento údaj sa verejne zobrazuje na stránke pri názore Autora komentára.
Osobný údaj (b) e-mailová adresa nebude nikde verejne zobrazený a slúži iba na overenie pravosti Autora komentára, v prípade že chce Autor komentára požiadať o zmenu alebo zmazanie svojho komentára alebo osobných údajov.
Osobné údaje sa nijakým spôsobom ďalej nespracovávajú.

5. SPRÍSTUPŇOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb uchováva samostatne a neposkytuje ich žiadnym tretím stranám.
Výnimku tvorí oprávnený štátny orgán, súd, orgán činný v trestnom konaní alebo na základe príkazu vydaného štátnym orgánom a to len v prípade vydania príkazu príslušného orgánu.

6. AKO CHRÁNIME BEZPEČNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV
Prevádzkovateľ chráni osobné údaje tým, že ich chráni pred poškodením a zničením, stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania. Na tento účel Prevádzkovateľ prijal primerané technické opatrenia, ktoré zodpovedajú spôsobu uchovávania.
Pri ochrane osobných údajov Prevádzkovateľ berie do úvahy rozsah možných rizík, ktoré by mohli narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť systému, pomocou ktorého sú tieto údaje uchovávané a taktiež berie do úvahy mieru dôvernosti a citlivosť uchovaných osobných údajov.
Prevádzkovateľ sa pri uchovávaní osobných údajov zaväzuje dodržiavať mlčanlivosť. Povinnosť mlčanlivosti nemá, len ak je to uvedené v osobitnom zákone.

7. AKÉ PRÁVA MÁTE V SÚVISLOSTI S ODOVZDANÍM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV
Na základe písomnej alebo elektronickej žiadosti má Autor komentára právo vyžadovať od Prevádzkovateľa
(a) potvrdenie, či sú alebo nie sú svoje osobné údaje uchované,
(b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o uchovávaní svojich osobných údajov,
(c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého boli svoje osobné údaje získané,
(d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom uchovávania,
(e) opravu alebo likvidáciu svojich osobných údajov, aj nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych.
Elektronickú žiadosť môžete realizovať pomocou emailu na adresu fkadera@gmail.com

8. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Osobné údaje Autora komentára sa uchovávajú len počas doby zobrazovania komentára. Po skončení takejto doby sú všetky osobné údaje, ktoré boli uchovávané v systéme, bezpečne zlikvidované.

9. COOKIES
Táto stránka využíva „cookies“ pre ukladanie informácií o návštevníkov a užívateľov stránky a dobe ich poslednej návštevy.
„Cookies“ sú miniatúrne súbory, zložené z reťazca písmen a číslic, ktoré návštevníka a užívateľa neidentifikujú ako osobu. Údaje získané prostredníctvom tejto stránky za pomoci technológie „cookies“ môžu byť použité najmä na nasledovné účely:

  • zhromažďovanie informácií o tom, ako návštevníci a užívatelia stránok používajú stránky, ako napr. ktoré stránky sú navštevované najčastejšie alebo či návštevníci alebo užívatelia stránok prijímajú správy o chybách atď.; tieto „cookies“ sú používané najmä na vylepšenie funkčnosti a funkcionality budúcich verzií stránok,
  • analyzovanie ako návštevníci používajú túto stránku za pomoci „cookies“ Google Analytics. Google spracováva údaje získané prostredníctvom tejto stránky v anonymnej podobe.
    Sem spadá aj zhromažďovanie štatistických demografických informácií o veku, pohlaví a záujmoch; tieto údaje sú percentuálne a nemožno z nich vyhodnotiť konkrétneho návštevníka stránky; tieto údaje slúžia najmä na vylepšenie funkčnosti a funkcionality budúcich verzií stránok. Pre ďalšie informácie o službe Google Analytics, prosím, navštívte stránky www.google.com/analytics.
  • Pre úplnosť si Vás dovoľujeme upozorniť, že vo Vašom internetovom prehliadači môžete technológie „cookies“ zablokovať. Takéto zablokovanie však môže obmedziť alebo vylúčiť prístup a/alebo funkcionalitu stránky alebo jej častí (sekcií). Ďalšie informácie o cookies nájdete na stránke www.allaboutcookies.org.